Церковный календарь
Новости


2019-08-24 / russportal
Ген. А. И. Деникинъ. «Очерки Русской Смуты». Томъ 3-й. Глава 14-я (1924)
2019-08-24 / russportal
Ген. А. И. Деникинъ. «Очерки Русской Смуты». Томъ 3-й. Глава 13-я (1924)
2019-08-23 / russportal
А. С. Пушкинъ. Исторія села Горюхина (1921)
2019-08-23 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ IV-й, Ч. 8-я, Гл. 36-я (1922)
2019-08-23 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ IV-й, Ч. 8-я, Гл. 35-я (1922)
2019-08-23 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ IV-й, Ч. 8-я, Гл. 34-я (1922)
2019-08-23 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ IV-й, Ч. 8-я, Гл. 33-я (1922)
2019-08-23 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ IV-й, Ч. 8-я, Гл. 32-я (1922)
2019-08-23 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 136-я (1956)
2019-08-23 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 135-я (1956)
2019-08-23 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Слова и рѣчи". Томъ 4-й. Слово 8-е (1976)
2019-08-23 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Слова и рѣчи". Томъ 4-й. Слово 7-е (1976)
2019-08-22 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ IV-й, Ч. 8-я, Гл. 31-я (1922)
2019-08-22 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ IV-й, Ч. 8-я, Гл. 30-я (1922)
2019-08-22 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 134-я (1956)
2019-08-22 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 133-я (1956)
Новости въ видѣ
RSS-канала: .
Сегодня - суббота, 24 августа 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 17.
Исторія Россіи

Россія и Домъ Романовыхъ.

За три столѣтія правленія въ Россіи династіи Романовыхъ восемнадцать русскихъ царей сумѣли превратить разорванную, измученную Смутой и неурядицами страну въ сильнѣйшее въ мірѣ государство — Россійскую Имперію. За время ихъ мудраго правленія къ Россіи были присоединены огромныя территоріи Малороссіи, Бѣлоруссіи, Прибалтики, Польши, Финляндіи, Средней Азіи, Кавказа, Сибири, Аляски... Каждый изъ отрѣзковъ ихъ царствованія былъ заполненъ важнѣйшими историческими событіями. Такъ, при первыхъ Романовыхъ страна была возстановлена послѣ Смутнаго времени и были предприняты первые шаги по ея расширенію. Въ XVIII вѣкѣ Россія отвоевала выходъ къ морю, изъ Московскаго царства превратилась въ великую имперію и стала полноправнымъ игрокомъ на европейскомъ политическомъ полѣ. Въ ходѣ Семилѣтней войны русскими войсками впервые былъ занятъ г. Берлинъ, къ Россіи были присоединены Крымъ и Новороссія... Въ XIX вѣкѣ — золотомъ вѣкѣ Россійскаго государства — Россія стала одной изъ самыхъ могущественныхъ державъ міра, русскія войска вошли въ Парижъ, а внутри страны были предприняты грандіозныя преобразованія, названныя впослѣдствіи «Великими реформами»... Начало XX вѣка стало періодомъ одного изъ самыхъ высокихъ въ исторіи Россіи темповъ экономическаго роста: по этому показателю она вышла на первое мѣсто въ мірѣ, опередивъ даже стремительно развивавшіеся Соединенные Штаты Америки... Однако, стоявшая на порогѣ побѣды въ Первой міровой войнѣ, Россія была сокрушена изнутри нерусскимъ и инороднымъ элементомъ, и была ввергнута въ новую Смуту, хуже той, съ которой началось правленіе Дома Романовыхъ...

Монархическая Государственность

Моли́твы о упокое́ніи души́ въ Бо́зѣ почи́вшаго Госуда́ря Импера́тора Никола́я I Па́вловича.
[Съ изданія 1860 года.]

Го́споди Бо́же на́шъ, Влады́ко небесе́ и земли́, Отче Вседержи́телю! Ты́ еси́ Ца́рь ца́рствующихъ и Госпо́дь госпо́дствующихъ: Тобо́ю ца́ріе ца́рствуютъ и си́льніи пи́шутъ пра́вду; Тобо́ю вси́ живе́мъ, дви́жемся и есмы́: и жи́знь и сме́рть вся́каго человѣ́ка, гряду́щаго въ мíръ, въ Твое́й всеси́льнѣй Десни́цѣ. Къ Тебѣ́, у́бо Судіе́ пра́веднѣйшій, егда́ хо́щеши, вку́пѣ отхо́дятъ отъ земли́ ра́бъ и влады́ка, ца́рь и во́инъ, бога́тый и убо́гій, вси́ въ ра́внѣмъ досто́инствѣ, кíйждо бо отъ свои́хъ дѣ́лъ или́ просла́вится или́ постыди́тся. Мо́лимъ Тя́, Го́споди Бо́же на́шъ, при́зри съ небесе́ свята́го Своего́ и ви́ждь: се́ бо ча́да возлю́бленныя Це́ркве Твоея́ обраща́ютъ къ Тебѣ́ ду́ши и сердца́ своя́; пріими́ смире́нную моли́тву на́шу и помяни́ ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́ Благочести́вѣйшаго Вели́каго Госуда́ря Импера́тора Никола́я I. Мо́лимъ Тя́, Царю́ ца́рствующихъ, пріими́ съ ми́ромъ отше́дшаго къ Тебѣ́ отъ мíра сего́ Благовѣ́рнаго раба́ Твоего́, пріими́ его́ подъ Твое́ благоутро́біе и яви́ ему́ неизрече́нную ми́лость и щедро́ты Твоя́ въ проще́ніи и оставле́ніи прегрѣше́ній его́. Смире́нно мо́лимъ Тя́, Отче, мо́лимъ во и́мя Единоро́днаго возлю́бленнаго Сы́на Твоего́, Го́спода на́шего Іису́са Христа́, прости́ усо́пшему рабу́ Твоему́, прости́, а́ще въ чесо́мъ согрѣши́ въ житіи́ се́мъ, я́ко человѣ́къ по не́мощи естества́ своего́, и не помяни́ прегрѣше́ній и грѣхопаде́ній его́, я́же сотвори́, а́ще сло́вомъ, а́ще дѣ́ломъ, а́ще вѣ́дѣніемъ и невѣ́дѣніемъ, а́ще во умѣ́ и въ помышле́ніи. Отве́рзи ему́ две́ри милосе́рдія Твоего́ и возложи́ на него́ вѣне́цъ бла́гости Твоея́, я́ко на пома́занника Твоего́, вѣнча́ннаго Тобо́ю сла́вою и че́стію, во е́же ца́рствовати и правопра́вити лю́ди Твоя́ въ ми́рѣ и благоде́нствіи. Сего́ ра́ди мо́лимъ Тя́, Го́споди, пода́ждь ему́ вѣ́чный поко́й, я́ко Благовѣ́рному рабу́ Твоему́, вѣ́рою и пра́вдою послужи́вшему Тебѣ́, во-мно́зѣ ратобо́рствовавшему за Святу́ю Вѣ́ру, за ми́ръ и споко́йствіе Тобо́ю вруче́ннаго ему́ ца́рства правосла́внаго; возда́й ему́ бла́гами Твои́ми, я́ко вѣ́рному подви́жнику Твоему́, ему́же дарова́лъ еси́ о и́мени Твое́мъ си́лу покоря́ти враго́въ, разоря́ти совѣ́ты и́хъ лука́вы; водвори́ его́ въ оби́тели Святы́хъ Твои́хъ, въ мѣ́стѣ зла́чнѣ, въ мѣ́стѣ поко́йнѣ, я́ко, по вѣ́рѣ и во упова́ніи на Тя́, во дни́ лю́ты еди́нымъ сло́вомъ водворя́вшаго тишину́ и споко́йствіе въ непоко́рныхъ и мяту́щихся сердца́хъ. И я́ко же Ты́, Го́споди, помо́глъ еси́ ему́ возврати́ти въ нѣ́дра Святы́я и еди́ныя Правосла́вныя Це́ркве Твоея́ мно́гія ты́сящи нѣ́когда отто́рженныхъ отъ нея́ и заблу́ждшихъ ча́дъ ея́, та́ко, мо́лимъ Тя́, Всеще́дрый Царю́, пріими́ и его́ въ нѣ́дра Авраа́ма, да лику́етъ о́нъ во свѣ́тломъ со́нмѣ избра́нныхъ Твои́хъ, наслажда́яся благослове́нными Тобо́ю плода́ми дѣ́лъ свои́хъ. Пода́ждь ему́, о Премилосе́рдый Го́споди, вѣ́чный поко́й, я́ко защи́тнику и ревни́телю Правосла́вія, и́же, во и́мя Твое́, возревнова́ свято́ю ре́вностію, во е́же яви́ти по́мощь свою́ христіа́номъ, единовѣ́рнымъ бра́тіямъ на́шимъ, толи́кое вре́мя томя́щимся подъ и́гомъ чужда́го на́мъ иноплеме́ннаго и иновѣ́рнаго язы́ка, терпя́щимъ вся́ зла́я и лю́тая обстоя́нія, и дарова́ти и́мъ ми́ръ и благосостоя́ніе. Мо́лимъ Тя́, я́ко Судію́ суде́й и Влады́ку, сподо́би его́ неосужде́нно яви́тися предъ Тобо́ю на стра́шнѣмъ и второ́мъ Твое́мъ прише́ствіи, и да́ждь ему́ на судѣ́ Твое́мъ улучи́ти ми́лости и щедро́ты Твоя́, я́ко возлюби́вшему су́дъ и пра́вду въ зако́нѣхъ и писа́ніихъ и твори́вшему ми́лость и су́дъ въ пра́вдѣ и и́стинѣ. И я́ко же Ты́, Го́споди, ре́клъ еси́: побѣжда́ющему да́мъ сѣ́сти со Мно́ю на престо́лѣ, и па́ки: пріиди́те ко Мнѣ́ вси́ тружда́ющіися и обремене́нніи и Азъ упоко́ю вы́, того́ ра́ди умиле́нно мо́лимъ Тя́, Спаси́телю на́шъ Премилосе́рдый, сподо́би преста́вльшемуся отъ на́съ рабу́ Твоему́, Благочести́вѣйшему Вели́кому Госуда́рю Импера́тору Никола́ю Па́вловичу сѣ́сти на престо́лѣ сла́вы Твоея́, я́ко Твое́ю си́лою побѣжда́вшему зла́я и твори́вшему пра́вая, и да обря́щетъ у́бо въ Тебѣ́ поко́й и да почíетъ отъ трудо́въ свои́хъ я́ко Мона́рхъ, толи́кое вре́мя неутоми́мо не́сшій на ра́менахъ свои́хъ тя́жкое бре́мя ца́рственнаго правле́нія, Тобо́ю на него́ возложе́нное. Еще́ мо́лимъ Тя́, Го́споди Бо́же на́шъ, при́зри на раба́ Твоего́, я́ко на чадолюби́ваго и благопопечи́тельнаго Отца́, воспита́вшаго Благовѣ́рныхъ Ча́дъ Свои́хъ въ стра́сѣ и любви́ къ Тебѣ́, въ христіа́нскомъ смире́ніи и благоговѣ́ніи, си́лою благода́ти Твоея́ вперя́вшаго въ сердца́ и́хъ непоколеби́мую пре́данность Свято́му Твоему́ Про́мыслу, сего́ ра́ди сподо́би его́, Христе́ Бо́же, вкуша́ти ны́нѣ вѣ́чную, несконча́емую ра́дость въ Твое́мъ дому́. Со умиле́ніемъ мо́лимъ Тя́, Пода́телю благи́хъ, изле́й ми́лости Твоя́ на пома́занника Твоего́ и порфироно́сца и облецы́ его́ въ порфи́ру и ви́ссонъ нетлѣ́нія, одѣ́й его́ свѣ́томъ Твои́мъ Святы́мъ, я́ко благода́тною ри́зою оправда́нія; главу́ его́, вѣнча́нную земны́мъ вѣнце́мъ, увѣнча́й вѣнце́мъ небе́снымъ. Мо́лимъ Тя́, я́ко Щедрода́теля, уще́дри его́ бла́гами Твои́ми, при́зри на него́ благосе́рдіемъ Твои́мъ и неизрече́нною Твое́ю ми́лостію, и пода́ждь ему́ вѣ́чный поко́й, я́ко яви́вшему о́бразъ христіа́нскаго милосе́рдія въ призрѣ́ніи и дарова́ніи по́мощи, поко́я и приста́нища мно́гимъ престарѣ́лымъ и увѣ́чнымъ во́иномъ. Пріими́, Преблагíй Го́споди, вся́ блага́я его́, я́же о и́мени Твое́мъ содѣ́ла ра́ди Святы́я Твоея́ Це́ркве и оте́чества на́шего; пріими́, о Премилосе́рдый, вся́ сія́, я́ко благопрія́тну же́ртву и возда́ждь ему́ по дѣло́мъ его́ неистощи́мою Твое́ю ми́лостію, и я́же несоверше́нна су́ть соверши́, и оскудѣ́вшая воспо́лни вседѣ́тельною благода́тію Твое́ю, возгрѣ́й Ду́хомъ Твои́мъ Святы́мъ, и я́ко Со́лнце пра́вды и Ду́хъ вся́ животворя́щій, оживотвори́ въ небе́сномъ вертогра́дѣ Твое́мъ вся́ сѣ́мена добра́ и пра́вды, здѣ́ и́мъ насажде́нныя, да процвѣту́тъ та́мо и принесу́тъ плоды́ мно́ги. О, Преще́дрый и Пречу́дный Царю́! покажи́ бла́гости Твоея́ си́лу на рабѣ́ Твое́мъ и невозбра́нно пріими́ его́ въ ца́рство Твое́, я́ко отше́дшаго къ Тебѣ́ съ вѣ́рою и наде́ждою на Твое́ милосе́рдіе и бла́гость. Пріими́, Сердцевѣ́дче Святы́й, сокруше́нное и умиле́нное покая́ніе, въ послѣ́дній ча́съ принесе́нное Тебѣ́ рабо́мъ Твои́мъ, я́ко же прія́лъ еси́ покая́ніе Дави́дово и Манассíино; пріими́ его́, я́ко благоговѣ́йнѣйшаго прича́стника Святы́хъ Твои́хъ Стра́шныхъ и Животворя́щихъ Та́инъ, предава́вшаго всего́ себя́ въ во́лю Твою́ и те́плѣ моли́вшагося Ти́, да пріи́меши ду́хъ его́ съ ми́ромъ [1].

Мо́лимъ Тя́, пода́ждь у́бо ему́ по жела́нію се́рдца его́. Ты́ же, Го́споди, вѣ́дый вся́, вѣ́си, ка́ко ра́бъ Тво́й, отходя́ къ Тебѣ́, со смире́ніемъ раба́, проси́лъ е́сть всѣ́хъ, и́хже а́ще неумы́шленно огорчи́ сло́вомъ или́ дѣ́ломъ, прости́ти его́, вку́пѣ же и са́мъ проща́лъ е́сть всѣ́хъ его́ ненави́дѣвшихъ, проща́лъ и са́мыхъ враго́въ свои́хъ отъ всего́ се́рдца своего́ [2].

И я́коже Ты́, Бла́гость вѣ́чная, научи́вый на́съ проща́ти ненави́дѣвшихъ и оби́дѣвшихъ, вложи́лъ еси́ въ се́рдце царе́во ду́хъ ми́ра и любви́, ду́хъ проще́нія и ми́лованія, того́ ра́ди мо́лимъ Тя́, Іису́се Преще́дрый, прости́, отпусти́, оста́ви и ему́ вся́ до́лги его́, я́коже и о́нъ оста́вилъ е́сть должнико́мъ свои́мъ. Всели́ его́ въ небе́сный Тво́й вертогра́дъ, я́ко благослове́нную о́трасль до́брѣ плодонося́щаго дре́ва, насажде́ннаго и возраща́емаго Десни́цею Твое́ю въ избра́нномъ и освяще́нномъ ро́дѣ ца́рствующаго Правосла́внаго До́ма Держа́вы Россíйскія; мо́лимъ Тя́, Влады́ко Царю́, да при небе́сныхъ исхо́дищахъ во́дъ Твоего́ милосе́рдія, возрасте́тъ та́мо о́трасль сія́, я́ко плодови́тая лоза́ ма́сличная и радостотво́рнымъ свѣ́томъ трисія́тельнаго Божества́ Твоего́ да оживотвори́тся во вѣ́ки вѣко́въ.Вели́кій Уго́дниче Бо́жій, Побо́рниче Правосла́вія, Вѣ́ры насади́телю, ересе́й искорени́телю, Святи́телю Отче Нико́лае! Мо́лимъ Тя́, ско́рый помо́щниче и Чудотво́рче, я́ко преизбы́точествуеши благода́тію и и́маши дерзнове́ніе ко Го́споду ве́ліе, — испроси́ у безсме́ртнаго Царя́ и Бо́га на́шего отпуще́нія грѣхо́въ, ми́лости, и Ца́рства небе́снаго преста́вльшемуся отъ на́съ соимени́тому Тебѣ́ Благочести́вѣйшему Вели́кому Госуда́рю Импера́тору Никола́ю I. Помози́ ему́, Богому́дре и вели́кій Таи́нниче Бо́жія Благода́ти, помози́ да́ти до́брый отвѣ́тъ на вели́комъ суди́щи предъ стра́шнымъ престо́ломъ Госпо́днимъ, и умоли́ Всеблага́го Бо́га, да сподо́бится у́бо присоедини́тися къ ли́ку избра́нныхъ Бо́жіихъ и благоугоди́вшихъ Бо́гови Святы́хъ Царе́й и Князе́й — Константи́на, Влади́міра и Алекса́ндра Не́вскаго и приснопомина́емый на́ми Благочести́вѣйшій Импера́торъ Никола́й, да почíетъ отъ трудо́въ свои́хъ и да улучи́тъ наслѣ́діе живота́ вѣ́чнаго искупле́ніемъ и хода́тайствомъ Всеми́лостиваго Спа́са и Го́спода на́шего Іису́са Христа́, Ему́же подоба́етъ вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ніе со безнача́льнымъ Его́ Отце́мъ и Пресвяты́мъ и Благи́мъ и Животворя́щимъ Его́ Ду́хомъ всегда́, ны́нѣ, и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Примѣчанія:
[1] «Послѣдніе часы жизни Императора Николая Перваго». СПб., 1855. стр. 16.
[2] Тамъ же, стр. 36.

Источникъ: Молитвы за усопшихъ православныхъ христіанъ. — СПб.: «Сатисъ», 2004. — С. 48-56.

/ Къ оглавленію /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0«Слава Россіи»
Малый герб Российской империи
Помощь Порталу
Просимъ Васъ поддержать нашъ Порталъ
© 2004-2019 г.