Церковный календарь
Новости


2019-06-19 / russportal
Преп. Ефремъ Сиринъ. Слово 126-е (1895)
2019-06-19 / russportal
Преп. Ефремъ Сиринъ. Слово 125-е (1895)
2019-06-19 / russportal
Преп. Ефремъ Сиринъ. Слово 124-е (1895)
2019-06-19 / russportal
Преп. Ефремъ Сиринъ. Слово 123-е (1895)
2019-06-18 / russportal
Преп. Ефремъ Сиринъ. Слово 122-е (1895)
2019-06-18 / russportal
Преп. Ефремъ Сиринъ. Слово 121-е (1895)
2019-06-18 / russportal
Свт. Григорій Богословъ. Слово 4-е, о мірѣ (1844)
2019-06-18 / russportal
Свт. Григорій Богословъ. Слово 3-е, о Святомъ Духѣ (1844)
2019-06-17 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 30-я (1956)
2019-06-17 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 29-я (1956)
2019-06-17 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 28-я (1956)
2019-06-17 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 27-я (1956)
2019-06-17 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 26-я (1956)
2019-06-17 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 25-я (1956)
2019-06-17 / russportal
Свт. Аѳанасій Великій. Посланіе къ Руфиніану (1903)
2019-06-17 / russportal
Свт. Аѳанасій Великій. Изъ 39-го праздничнаго посланія (1903)
Новости въ видѣ
RSS-канала: .
Сегодня - среда, 19 iюня 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 11.
Церковно-учительная литература

КНИГА, ГЛАГОЛЕМАЯ «ЗЛАТОУСТЪ»,
Въ не́йже вся́ко ухищре́ніе Боже́ственнаго Писа́нія, истолко́вано святы́мъ вели́кимъ Іоа́нномъ Златоу́стомъ и про́чими святы́ми отцы́.

СЛОВО 48.
Въ четверто́къ 5-я недѣ́ли поста́, о открове́ніи свято́му апо́столу Па́влу о исхо́дѣ души́ о́тъ тѣла.

Сы́нове человѣ́честіи, благослови́те безпреста́ни Го́спода Бо́га на вся́къ де́нь, и но́щь, и на вся́къ ча́съ. Преходя́щу у́бо дне́ви, и заходя́щу со́лнцу, вси́ а́нгели лю́дстіи, му́жестіи и же́нстіи восхо́дятъ на́ небо, и покланя́ются пре́дъ Богомъ, и прино́сятъ дѣла́ кого́ждо е́же содѣ́яша человѣ́цы въ де́нь то́й, и до́ вечера: или́ кто́ добро́ сотвори́, или́ кто́ зло́ сотвори́. До́брая же дѣ́ла нося́й а́нгелъ и́детъ къ Бо́гу ра́дуяся и веселя́ся; зла́я же и грѣ́шная дѣ́ла несы́й а́нгелъ и́детъ къ Бо́гу пла́ча и рыда́я. И вси́ восходя́ще на́ небо а́нгели, отвѣ́тъ даю́тъ о дѣ́лѣхъ человѣ́ческихъ. И изы́детъ о́тъ Бога гла́съ глаго́ля къ ни́мъ: отку́ду пріидо́сте а́нгели Мои́, нося́ще бремена́ благи́хъ дѣ́лъ и моли́твы? И отвѣща́ютъ а́нгели реку́ще: мы́ пріидо́хомъ отъ о́нѣхъ отре́кшихся мíра, и всѣ́хъ сласте́й мірски́хъ и́мене Твоего́ ра́ди свята́го, и глаго́лющихъ: Отче на́шъ, Иже еси́ на́ небесѣхъ, да святи́тся /л. 122/ и́мя Твое́, да пріи́детъ Ца́рствіе Твое́, да бу́детъ во́ля Твоя́, я́ко на́ небеси, и на земли́... И скита́ющихся и изгони́мыхъ, и ху́лимыхъ, біе́мыхъ и оплева́емыхъ, по вся́къ ча́съ плачу́щихся и скорбя́щихъ, преходя́щихъ о́тъ гра́да во́ градъ, а́лчущихъ и жа́ждущихъ за́ имя свято́е Твое́, препоя́савшихъ чресла́ своя́, посто́мъ и моли́твою де́нь и но́щь, въ рука́хъ свои́хъ иму́щихъ ми́лостыню; мы́ же а́нгели чуди́мся терпѣ́нію и́хъ. И бы́сть гла́съ глаго́лющь къ ни́мъ: се́ бу́дите вѣ́дуще а́нгели Мои́, я́ко ва́мъ стоя́щимъ здѣ́, благода́ть же Моя́ и ми́лость съ ни́ми е́сть, я́ко Сы́нъ Мо́й возлю́бленный предстоя́ и́мъ, и николи́же оставляя́ и́хъ. И па́ки идо́ша а́нгели служи́ти и́мъ. И се́ пріидо́ша друзíи а́нгели предста́ти предъ Бо́гомъ пла́чуще и рыда́юще. И бы́сть гла́съ о́тъ Бога, глаго́ля къ ни́мъ: отку́ду пріидо́сте а́нгели Мои́, нося́ще тя́жкая бремена́? И реко́ша а́нгели: мы́ пріидо́хомъ отъ о́нѣхъ человѣ́къ, нарица́ющихъ пресвято́е и́мя Твое́, а плотьско́е уго́діе всегда́ творя́щихъ, и грѣхи́ ко грѣхо́мъ прила́гающихъ, и ни еди́ны моли́твы отъ чи́ста се́рдца творя́щихъ: что́ бо потре́ба на́мъ /л. 122 об./ служи́ти таковы́мъ грѣ́шникомъ? И па́ки рече́ Госпо́дь къ ни́мъ: иди́те служи́те и́мъ непрестаю́ще, до́ндеже обратя́тся и пока́ются; а́ще ли не пока́ются, Азъ сужду́ и́мъ въ послѣ́дній де́нь. Ви́дите ли сы́нове человѣ́честіи, я́ко вся́ дѣла́ на́ша а́нгели возно́сятъ на небеса́ предъ Бо́га, или́ до́брая или́ зла́я. Да се́ вѣ́дуще бра́тіе, преста́немъ отъ вся́каго зла́ и сотвори́мъ до́брая дѣ́ла, безпреста́ни благословя́ще Го́спода. Азъ же, Па́велъ, восхище́нъ бы́хъ до тре́тіяго небесе́, и рече́ ми а́нгелъ Госпо́день: послѣ́дствуй ми́ Па́вле, да ти́ покажу́ мѣ́ста пра́ведныхъ и грѣ́шныхъ. И показа́ ми мѣ́ста святы́хъ, идѣ́же относи́ми быва́ютъ ду́ши пра́ведныхъ. И па́ки снидо́хомъ идѣ́же е́сть тьма́ и а́дъ, и ту́ показа́ ми душа грѣ́шныхъ, идѣ́же отсыла́еми су́ть пла́чущеся. И пріидо́хомъ подъ тве́рдь земну́ю, и ту́ узрѣ́хъ сатану́ и а́ггелы его́, и старѣ́йшыя вла́сти его́. Бѣ́яху ту́ ду́си лука́віи, бра́ни и ополче́нія: за́висть, клевета́, блу́дъ, напра́сный гнѣ́въ, входя́щая въ сердца́ человѣ́ческая, и вся́ зла́я въ ни́хъ насѣва́ющая. И рече́ ми а́нгелъ Госпо́день: сíи су́ть вла́стели земнíи, и кня́зи мíра сего́; /л. 123/ и сíи посыла́еми су́ть по́ души невѣ́рныхъ человѣ́къ во́ время сме́рти, и́же не я́ша вѣ́ры Бо́гу, ни упова́ша на спасе́ніе Его́. Воззрѣ́въ же на́ небо ви́дѣхъ и́ны а́нгелы, и́хъ же ли́ца свѣтя́хуся я́ко со́лнце, и препоя́сани златы́ми по́ясы; напи́сано же на ни́хъ и́мя Бо́жіе; иму́ще че́сть вели́ку, и испо́лнени всея́ добро́ты, и кро́тости и ми́лости. И вопроси́хъ а́нгела, глаго́ля: кото́ріи су́ть се́? И рече́: сíи су́ть а́нгели, посыла́еми по́ души пра́ведныхъ и вѣ́рныхъ человѣ́къ. И па́ки вопроси́хъ а́нгела, глаго́ля: вси́ ли пра́ведніи и грѣ́шніи зна́ются, егда́ умира́ютъ? И рече́ ми а́нгелъ: воззри́ на зе́млю. И воззрѣ́хъ, и ви́дѣхъ все́ существо́ земно́е, я́ко ничто́же бя́ше предо мно́ю. И рѣ́хъ ко а́нгелу: се́ ли е́сть вели́чіе человѣ́ческое всу́е мяту́щееся? Отвѣща́въ же а́нгелъ рече́ ми: сíи су́ть, и́же отъ у́тра и до́ вечера согрѣша́юще. И ви́дѣхъ о́блакъ простира́ющся надо всѣ́мъ мíромъ, и бѣ́яше а́ки крова́въ. И рѣ́хъ а́зъ: что́ се́ Го́споди? И рече́ ми́: се́ е́сть беззако́ніе, смѣ́шено съ моли́твами грѣ́шныхъ человѣ́къ. Азъ же воспла́кахуся о то́мъ и рѣ́хъ ко а́нгелу: хотѣ́лъ бы́хъ ви́дѣти душа пра́ведныхъ и грѣ́шныхъ, /л. 123 об./ кíимъ о́бразомъ исхо́дятъ о́тъ міра сего́? И отвѣща́въ а́нгелъ, рече́ ми: воззри́ до́лу. И воззрѣ́хъ, и ви́дѣхъ человѣ́ка преставля́ющася. И рече́ ми а́нгелъ: се́ е́сть пра́ведникъ. И ви́дѣхъ дѣ́ла его́ содѣ́янная во все́мъ житіи́ его́ вся́ предста́вша въ то́й ча́съ предъ ни́мъ, и обрѣ́те поко́й и дерзнове́ніе. И предста́ша ему́ блазíи а́нгели, ку́пно же и злíи: но злíи не обрѣто́ша мѣ́ста на не́мъ. Блазíи же а́нгели взя́ша ду́шу ту́, реку́ще е́й: о, душе́! позна́й тѣ́ло свое́ отню́дуже изы́де, досто́итъ бо ти́ возврати́тися па́ки въ свое́ тѣ́ло въ де́нь воскресе́нія, да воспріи́меши со всѣ́ми пра́ведными е́же угото́ва. Воспріи́мше же ду́шу ту́ а́нгели, цѣлова́ша ю́, я́ко зна́ему, и рѣ́ша е́й: ра́дуйся, о душе́! поне́же сотвори́ла еси́ во́лю Бо́жію, на земли́ живу́щи. И пріи́де а́нгелъ, храня́й ю́ по вся́ дни́ и рече́ е́й: ра́дуюся о тебѣ́, я́ко сотвори́ла еси́ во́лю Бо́жію, на земли́ живу́щи; а́зъ бо возноси́хъ дѣла́ твоя́ по вся́ дни́ къ Бо́гу. Пріи́де же гла́съ Бо́жій, глаго́лющь: о душе! не усумни́ся, ни ужасни́ся, но пріиди́ на мѣ́сто, его́же не ви́дѣла еси́ николи́же, и бу́ду ти́ а́зъ помо́щникъ: обрѣто́хъ бо /л. 124/ и а́зъ поко́й въ тебѣ́, ели́ко вре́мя была́ еси́ въ тѣ́лѣ. И а́нгели Бо́жіи восхожда́ху съ не́ю на небеса́. Изы́де же ду́хъ лука́вый и зави́стливый сатани́нъ, и рече́ е́й: ка́мо тече́ши душе́ и ка́ко дерза́еши, хотя́щи взы́ти на небеса́? Пожди́, да ви́димъ, нѣ́сть ли что́ отъ на́шихъ дѣ́лъ? Но не обрѣ́тъ ничто́же, посрами́ся. И посе́мъ взы́де душа́ на небеса́, носи́ма а́нгелы къ престо́лу Вседержи́теля Бо́га. Пото́мъ же па́ки позрѣ́хъ до́лу и ви́дѣхъ друга́го человѣ́ка умира́юща, и рече́ ми а́нгелъ: се́ е́сть грѣ́шникъ умира́яй, и́же поживе́ на земли́, Бо́га не боя́щися и за́повѣдей Его́ не храня́щи. И ви́дѣхъ дѣла́ его́, я́же сотвори́ на земли́ во все́мъ житіи́ свое́мъ, вся́ предста́вша въ ча́съ то́й. Предста́ша же предъ ни́мъ и му́рины, и взе́мше ду́шу его́, несо́ша и затвори́ша ю́ во тмѣ́ и сѣ́ни сме́ртнѣй, идѣ́же вся́ ду́шы грѣ́шныхъ пла́чутся о́тъ вѣка, ожида́юще послѣ́дняго воскресе́нія, и осужде́нія въ му́ки вѣ́чныя, я́же угото́ваша себѣ́ дѣ́лы злы́ми, живу́ще на земли́. Не восхотѣ́ бо Госпо́дь поми́ловати его́, но возгорѣ́ся гнѣ́въ Бо́жій ре́вностію на человѣ́цѣ то́мъ, зане́ не послу́ша гла́са Госпо́дня и согрѣши́ на́ душу свою́. /л. 124 об./ Кто́ оправда́ется на собо́рищахъ грѣ́шныхъ? Возгорѣ́бося о́гнь, гра́дъ, гла́дъ, и сме́рть, я́же вся́ та́ сотворе́на на му́ки грѣ́шнымъ и ме́сть нечести́вымъ. Огнь, че́рвь, вражда́, ме́чь, и ра́ны, на беззако́нныя сотворе́на су́ть. Ча́да ме́рзка быва́ютъ грѣ́шныхъ, и творя́й грѣ́хъ, отъ діа́вола е́сть, я́ко искони́ сатана́ согрѣша́етъ. И вои́стину нечести́въ глаго́лется и́же къ Бо́гу грѣ́шникъ. Яко же стѣ́нь тѣлеси́, та́ко же и душа́мъ грѣси́ содѣ́янніи послѣ́дуютъ образу́ющеся. Тщета́ у́бо слѣпо́му не ви́дящу со́лнца, толи́ка тщета́ грѣ́шному, и́стиннаго свѣ́та лиши́вшуся. О, коли́ко постене́ши, человѣ́че, и коли́ко вострепе́щеши, егда́ у́зриши свѣ́тлости пра́ведныхъ, въ пресвѣ́тлѣмъ раздѣле́ніи даро́въ; уны́льство же и мно́гое сѣ́тованіе грѣ́шныхъ во тмѣ́ вели́цѣй?! Тогда́ рече́ши въ се́рдцы свое́мъ: увы́ мнѣ́, не отве́ргшемуся грѣхо́внаго вре́мене! Ны́нѣ у́бо со а́нгелы весели́лся бы́хъ, ны́нѣ у́бо насыща́лся бы́хъ небе́сныхъ бла́гъ, но се́ зла́го и преле́стнаго и маловре́меннаго ра́ди наслажде́нія грѣхо́внаго, безъ конца́ му́чимъ е́смь. Сла́сти ра́ди плотьскíя, огню́ пре́данъ е́смь. Пра́веденъ у́бо /л. 125/ су́дъ Бо́жій: зово́мъ бѣ́хъ, и не послу́шахъ; учи́мъ бы́хъ, и не внима́хъ; свидѣ́тельствоваху ми Писа́нія, а́зъ же смѣя́хся. Грѣхо́вныхъ ра́ди дѣ́лъ мои́хъ родство́ о́гненное ожида́етъ мене́ и болѣ́зненное сѣ́тованіе. Не оправди́хся въ житіи́ се́мъ, и сотвори́хся ме́рзокъ и нечи́стъ, пія́ вино́ непра́ведное. Яко же незрѣ́лъ гре́знъ зубо́мъ на вре́дъ, и очи́ма ды́мъ, та́ко въ беззако́ніихъ пребыва́ющимъ, па́губа въ ни́хъ зла́, и нечи́сти су́ть предъ Бо́гомъ. О, окая́нный а́зъ! не помяну́хъ, я́ко Бо́гъ у́мъ соблюда́етъ и душа́ гла́съ чю́етъ, но помы́слихъ на грѣ́хъ въ себѣ́, глаго́ля: ми́лостивъ е́сть Бо́гъ, пощади́тъ мя вско́рѣ. А того́ не помы́слихъ, ка́ко Бо́гъ согрѣ́шшихъ а́нгелъ не пощадѣ́, но плени́цами мра́ка связа́въ, на су́дъ преда́ му́чимы блюсти́? Кто́ похва́лится чи́сто имѣ́ти се́рдце? Или́ кто́ мо́жетъ чи́стъ бы́ти отъ грѣха́? Человѣ́къ на земли́ нѣ́сть правди́въ. Аще рече́мъ: грѣха́ не и́мамы; са́ми ся льсти́мъ и и́стины нѣ́сть въ на́съ. Ибо никто́же безъ грѣха́, то́кмо еди́нъ Бо́гъ. Оста́ви согрѣше́нія бли́жнимъ свои́мъ, и тогда́ моля́щутися, грѣси́ твои́ /л. 125 об/ разсы́плются. И избавле́ніе му́жу свое́ ему́ бога́тство. Огнь пыла́ющь угаси́тъ вода́, а ми́лостыня очи́ститъ грѣхи́. О, го́ре ожида́ющымъ дне́ Госпо́дня! Вску́ю ва́мъ е́сть, грѣ́шніи, де́нь Госпо́день? Ми́лость бо Госпо́дня не просвѣти́тся ва́мъ. Вели́къ бо де́нь Госпо́день, и зѣло́ свѣ́тлый, и кто́ бу́детъ ему́ досто́инъ? То́кмо пра́віи се́рдцемъ и умо́мъ къ Бо́гу. Не бу́детъ бо та́мо претолку́ющихъ, ни препира́нія слове́съ, ни укра́сти могу́щихъ суда́ и и́стины, не вослѣ́дуютъ бо та́мо помо́щницы, ни имѣ́нія, ни вели́чество сано́вное: но пу́стъ отъ друго́въ, и отъ помо́щникъ, и уедине́нъ, безсовѣ́тенъ и посра́мленъ, ко́ждо сѣ́туя до́лу пони́къ, уедине́нъ безъ дерзнове́нія. Аможе а́ще кто́ возведе́тъ о́чи, я́вѣ у́зритъ дѣ́лъ свои́хъ о́бразы. Якоже бо стѣ́нь тѣлеси́, та́ко и душа́мъ грѣси́ вослѣ́дуютъ, я́вѣ дѣлеса́ на́ша вообразу́юще. Сего́ ра́ди нѣ́сть та́мо мо́щно отврещи́ся дѣ́лъ свои́хъ, но заградя́тся уста́ грѣ́шникомъ: са́ми свидѣ́тельствуютъ ду́ши, не гла́съ испуща́юще, но показу́юще вся́, я́же на́ми содѣ́яна здѣ́, а́ще не загла́димъ здѣ́ покая́ніемъ /л. 126/ и посто́мъ, и ми́лостынею. Разумѣ́йте, бра́тіе, гдѣ́ отцы́ на́ши и дѣ́ды? Гдѣ́ апо́столи и проро́цы? Еда́ здѣ́ во́ вѣки живу́тъ? Но вся́ка человѣ́ческая сла́ва, я́ко цвѣ́тъ травны́й, и я́ко сѣ́но и́зсшетъ, и я́ко цвѣ́тъ отпаде́тъ, та́ко и на́ше житіе́. Но попеце́мся, бра́тіе, о душа́хъ на́шихъ, доко́лѣ есмы́ жи́ви, и сотвори́мъ ми́лостыню по си́лѣ на́шей, да спасе́мся. Бо́гу на́шему сла́ва, ны́нѣ и при́сно, и во́ вѣки вѣко́мъ. [Ами́нь.]

Источникъ: Кни́га, глаго́лемая «Златоу́стъ», въ не́йже вся́ко ухищре́ніе Боже́ственнаго Писа́нія, истолко́вано святы́мъ вели́кимъ Іоа́нномъ Златоу́стомъ и про́чими святы́ми отцы́. — М.: При Свя́то-Тро́ицко-Введе́нской це́ркви, въ тѵпогра́фіи единовѣ́рцевъ, 1910. — Л. 121 об. – 126.

Назадъ / Къ оглавленію / Впередъ


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0«Слава Россіи»
Малый герб Российской империи
Помощь Порталу
Просимъ Васъ поддержать нашъ Порталъ
© 2004-2019 г.