Церковный календарь
Новости


2019-07-21 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 72-я (1956)
2019-07-21 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 71-я (1956)
2019-07-21 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Слова и рѣчи". Томъ 3-й. Слово 46-е (1975)
2019-07-21 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Слова и рѣчи". Томъ 3-й. Слово 45-е (1975)
2019-07-21 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Слова и рѣчи". Томъ 3-й. Слово 44-е (1975)
2019-07-21 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). "Слова и рѣчи". Томъ 3-й. Слово 43-е (1975)
2019-07-21 / russportal
Ген. А. И. Деникинъ. «Очерки Русской Смуты». Томъ 1-й. Глава 30-я (1921)
2019-07-21 / russportal
Ген. А. И. Деникинъ. «Очерки Русской Смуты». Томъ 1-й. Глава 29-я (1921)
2019-07-20 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ III-й, Ч. 6-я, Гл. 26-я (1922)
2019-07-20 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ III-й, Ч. 6-я, Гл. 25-я (1922)
2019-07-20 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ III-й, Ч. 6-я, Гл. 24-я (1922)
2019-07-20 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. "Отъ Двуглаваго Орла..." Томъ III-й, Ч. 6-я, Гл. 23-я (1922)
2019-07-20 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 70-я (1956)
2019-07-20 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 69-я (1956)
2019-07-20 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 68-я (1956)
2019-07-20 / russportal
И. А. Ильинъ. "Наши задачи". Томъ 1-й. Статья 67-я (1956)
Новости въ видѣ
RSS-канала: .
Сегодня - воскресенiе, 21 iюля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 9.
Церковно-богослужебныя книги

ОКТОИХЪ, СИРѢЧЬ ОСМОГЛАСНИКЪ.
Кни́га моле́бна, cодержа́щая въ себѣ́ подоба́ющее возслѣ́дованіе Воскре́сныя слу́жбы осми́ гласо́въ съ шестію́ дне́й.
Ча́сть 1-я: съ 1-го гла́са по 4-й. (Тисне́ніе 4-е. М.: Сѵнода́льная Тѵпогра́фія, 1898.)

ПРИЛОЖЕНІЕ.

ВОСКРЕСНАЯ ЕВАНГЕЛІЯ УТРЕННЯЯ.

Ева́нгеліе воскре́сно пе́рвое, отъ Матѳе́я, зача́ло 116-е [XXVIII, 16-20].

Во вре́мя о́но, единіина́десять ученицы́ идо́ша въ Галиле́ю, въ го́ру, а́може повелѣ́ и́мъ Іису́съ, и, ви́дѣвше Его́, поклони́шася Ему́, о́ви же усумнѣ́шася. И присту́пль Іису́съ рече́ и́мъ, глаго́ля: даде́ся Ми́ вся́ка вла́сть на небеси́ и на земли́. Ше́дше, научи́те вся́ язы́ки, крестя́ще и́хъ во и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, уча́ще и́хъ блюсти́ вся́, ели́ка заповѣ́дахъ ва́мъ; и се́, Азъ съ ва́ми е́смь во вся́ дни́ и до сконча́нія вѣ́ка. Ами́нь.

Ева́нгеліе воскре́сно 2-е, отъ Ма́рка, зача́ло 70-е [XVI, 1-8].

Во вре́мя о́но, мину́вши суббо́тѣ, Марíя Магдали́на, и Марíя Іа́ковля, и Саломíя купи́ша арома́ты, да прише́дша пома́жутъ Іису́са. И зѣло́ зау́тра, во еди́ну отъ суббо́тъ, прiидо́ша на гро́бъ, возсiя́вшу со́лнцу, и глаго́лаху къ себѣ́: кто́ отвали́тъ на́мъ ка́мень отъ две́рiй гро́ба? [И, воззрѣ́вша, ви́дѣша, я́ко отвале́нъ бѣ́ ка́мень;] бѣ́ бо ве́лiй зѣло́. И, влѣ́зша во гро́бъ, ви́дѣша ю́ношу, сѣдя́ща въ десны́хъ, одѣ́яна во оде́жду бѣлу́; и ужасо́шася. Онъ же глаго́ла и́мъ: не ужаса́йтеся. Іису́са и́щете Назаряни́на, распя́таго; воста́, нѣ́сть здѣ́. Се́ мѣ́сто, идѣ́же положи́ша Его́. Но иди́те, рцы́те ученико́мъ Его́ и Петро́ви, я́ко варя́етъ вы́ въ Галиле́и; та́мо Его́ ви́дите, я́коже рече́ ва́мъ. И изше́дша, бѣжа́ша отъ гро́ба; имя́ше [1] же и́хъ тре́петъ и у́жасъ, и ни кому́же ничто́же рѣ́ша, боя́ху бо ся.

Ева́нгеліе воскре́сно 3-е, отъ Ма́рка, зача́ло 71-е [XVI, 9-20].

Во вре́мя о́но, воскре́съ Іису́съ зау́тра въ пе́рвую суббо́ту, яви́ся пре́жде Марíи Магдали́ни, изъ нея́же изгна́ се́дмь бѣсо́въ. Она́ же ше́дши возвѣсти́ съ ни́мъ бы́вшимъ, пла́чущимся и рыда́ющимъ. И они́, слы́шавше, я́ко жи́въ е́сть и ви́дѣнъ бы́сть отъ нея́, — не я́ша вѣ́ры. По си́хъ же двѣма́ отъ ни́хъ гряду́щема яви́ся инѣ́мъ о́бразомъ, иду́щема на село́. И та́, ше́дша, возвѣсти́ста про́чимъ; и ни тѣ́ма вѣ́ры я́ша. Послѣди́ же, возлежа́щимъ и́мъ, единомуна́десяте яви́ся и поноси́ невѣ́рствiю и́хъ и жестосе́рдiю, я́ко ви́дѣвшимъ Его́ воста́вша не я́ша вѣ́ры. И рече́ и́мъ: ше́дше въ мíръ ве́сь, проповѣ́дите Ева́нгелiе все́й тва́ри. Иже вѣ́ру име́тъ и крести́тся, спасе́нъ бу́детъ; а и́же не име́тъ вѣ́ры, осужде́нъ бу́детъ. Зна́менiя же вѣ́ровавшимъ сiя́ послѣ́дуютъ: и́менемъ Мои́мъ бѣ́сы иждену́тъ; язы́ки возглаго́лютъ но́вы; змiя́ во́змутъ; а́ще и что́ сме́ртно испiю́тъ, не вреди́тъ и́хъ; на неду́жныя ру́ки возложа́тъ, и здра́ви бу́дутъ. Госпо́дь же у́бо, по глаго́ланiи Его́ къ ни́мъ, вознесе́ся на небо и сѣ́де о десну́ю Бо́га. Они́ же изше́дше проповѣ́даша всю́ду, Го́споду поспѣ́шствующу и сло́во утвержда́ющу послѣ́дствующими зна́меньми. Ами́нь.

Ева́нгеліе воскре́сно 4-е, отъ Луки́, зача́ло 112-е [XXIV, 1-12].

Во вре́мя о́но, во еди́ну отъ суббо́тъ, зѣло́ ра́но, прiидо́ша жены́ на гро́бъ, нося́ща я́же угото́ваша арома́ты, и другíя съ ни́ми; обрѣто́ша же ка́мень отвале́нъ отъ гро́ба. И, вше́дша, не обрѣто́ша тѣлесе́ Го́спода Іису́са. И бы́сть не домышля́ющимся и́мъ о се́мъ, и се́ му́жа два́ ста́ста предъ ни́ми въ ри́захъ блеща́щихся. Пристра́шнымъ же бы́вшымъ и́мъ и покло́ншимъ ли́ца на зе́млю, реко́ста къ ни́мъ: что́ и́щете Жива́го съ ме́ртвыми? Нѣ́сть здѣ́, но воста́; помяни́те, я́коже глаго́ла ва́мъ, еще́ сы́й въ Галиле́и, глаго́ля, я́ко подоба́етъ Сы́ну Человѣ́ческому пре́дану бы́ти въ ру́цѣ человѣ́къ грѣ́шникъ, и про́пяту бы́ти, и въ тре́тiй де́нь воскре́снути. И помяну́ша глаго́лы Его́; и, возвра́щшеся отъ гро́ба, возвѣсти́ша вся́ сiя́ единомуна́десяте и всѣ́мъ про́чимъ. Бя́ше же Магдали́на Марíя, и Іоа́нна, и Марíя Іа́ковля, и про́чія съ ни́ми, я́же глаго́лаху ко апо́столомъ сiя́. И яви́шася предъ ни́ми я́ко лжа́ глаго́лы и́хъ, и не вѣ́роваху и́мъ. Пе́тръ же, воста́въ, тече́ ко гро́бу и, прини́къ, ви́дѣ ри́зы еди́ны лежа́ща, и оты́де, въ себѣ́ дивя́ся бы́вшему.

Ева́нгеліе воскре́сно 5-е, отъ Луки́, зача́ло 113-е [XXIV, 12-35].

Во вре́мя о́но, Пе́тръ, воста́въ, тече́ ко гро́бу и, прини́къ, ви́дѣ ри́зы еди́ны лежа́ща, и оты́де, въ себѣ́ дивя́ся бы́вшему. И се́, два́ отъ ни́хъ бѣ́ста иду́ща въ то́йже де́нь въ ве́сь, отстоя́щу ста́дiй шестьдеся́тъ отъ Іерусали́ма, е́йже и́мя Еммау́съ; и та́ бесѣ́доваста къ себѣ́ о всѣ́хъ си́хъ приклю́чшихся. И бы́сть бесѣ́дующема и́ма и совопроша́ющемася, и Са́мъ Іису́съ, прибли́жися, идя́ше съ ни́ма. Очи же ею́ держа́стѣся, да Его́ не позна́ета. Рече́ же къ ни́ма: что́ су́ть словеса́ сiя́, о ни́хже стяза́етася къ себѣ́, иду́ща, и еста́ дря́хла? Отвѣща́въ же еди́нъ, ему́же и́мя Клео́па, рече́ къ Нему́: Ты́ ли еди́нъ пришле́цъ еси́ во Іерусали́мъ, и не увѣ́дѣ бы́вшихъ въ не́мъ во дни́ сiя́? И рече́ и́ма: кíихъ? Она же рѣ́ста Ему́: я́же о Іису́сѣ Назаряни́нѣ, Иже бы́сть му́жъ проро́къ, си́ленъ дѣ́ломъ и сло́вомъ предъ Бо́гомъ и всѣ́ми людьми́; ка́ко преда́ша Его́ архiере́и и кня́зи на́ши на осужде́нiе сме́рти и распя́ша Его́. Мы́ же надѣ́яхомся, я́ко Се́й е́сть, хотя́й изба́вити Изра́иля; но и надъ всѣ́ми си́ми, тре́тiй се́й де́нь и́мать дне́сь, отне́лиже сiя́ бы́ша. Но и жены́ нѣ́кiя отъ на́съ ужаси́ша ны́, бы́вшія ра́но у гро́ба. И, не обрѣ́тша тѣлесе́ Его́, прiидо́ша, глаго́люща, и явле́нiе а́нгелъ ви́дѣша, и́же глаго́лютъ Его́ жи́ва. И идо́ша нѣ́цыи отъ на́съ ко гро́бу и обрѣто́ша та́ко, я́коже и жены́ рѣ́ша, Самого́ же не ви́дѣша. И То́й рече́ къ ни́ма: о, несмы́сленная и ко́сная се́рдцемъ, е́же вѣ́ровати о всѣ́хъ, я́же глаго́лаша проро́цы! Не сiя́ ли подоба́ше пострада́ти Христу́ и вни́ти въ сла́ву Свою́? И, наче́нъ отъ Моисе́я и отъ всѣ́хъ проро́къ, сказа́ше и́ма отъ всѣ́хъ Писа́нiй я́же о Не́мъ. И прибли́жишася въ ве́сь, въ ню́же идя́ста; и То́й творя́шеся далеча́йше ити́. И ну́ждаста Его́, глаго́люще: обля́зи съ на́ма, я́ко къ ве́черу е́сть и приклони́лся е́сть де́нь. И вни́де съ ни́ма облещи́. И бы́сть, я́ко возлеже́ съ ни́ма, и прiи́мъ хлѣ́бъ, благослови́ и, преломи́въ, дая́ше и́ма. Онѣма же отверзо́стѣся о́чи, и позна́ста Его́. И То́й неви́димь бы́сть и́ма. И реко́ста къ себѣ́: не се́рдце ли на́ю горя́ бѣ́ въ на́ю, егда́ глаго́лаше на́ма на пути́ и я́ко ска́зоваше на́ма Писа́нiя? И воста́вша въ то́й ча́съ, возврати́стася во Іерусали́мъ и обрѣто́ста совоку́плены единона́десяте и и́же бя́ху съ ни́ми, глаго́лющихъ, я́ко вои́стинну воста́ Госпо́дь и яви́ся Си́мону. И та́ повѣ́даста, я́же бы́ша на пути́, и я́ко позна́ся и́ма въ преломле́нiи хлѣ́ба.

Ева́нгеліе воскре́сно 6-е, отъ Луки́, зача́ло 114-е [XXIV, 36-53].

Во вре́мя о́но, воскре́съ Іису́съ отъ ме́ртвыхъ, ста́ посредѣ́ учени́къ Свои́хъ и глаго́ла и́мъ: ми́ръ ва́мъ! Убоя́вшеся же и пристра́шни бы́вше, мня́ху ду́хъ ви́дяще. И рече́ и́мъ: что́ смуще́ни есте́, и почто́ помышле́нiя вхо́дятъ въ сердца́ ва́ша? Ви́дите ру́цѣ Мои́ и но́зѣ Мои́; я́ко Са́мъ Азъ е́смь; осяжи́те Мя́ и ви́дите; я́ко ду́хъ пло́ти и ко́сти не и́мать, я́коже Мене́ ви́дите иму́ща. И, сiе́ ре́къ, показа́ и́мъ ру́цѣ и но́зѣ. Еще́ же невѣ́рующимъ и́мъ отъ ра́дости и чудя́щимся, рече́ и́мъ: и́мате ли что́ снѣ́дно здѣ́? Они́ же да́ша Ему́ ры́бы печены́ ча́сть и отъ пче́лъ со́тъ. И, взе́мъ, предъ ни́ми яде́. Рече́ же и́мъ: сiя́ су́ть словеса́, я́же глаго́лахъ къ ва́мъ, еще́ сы́й съ ва́ми, я́ко подоба́етъ сконча́тися всѣ́мъ, напи́саннымъ въ зако́нѣ Моисе́овѣ, и проро́цѣхъ, и псалмѣ́хъ о Мнѣ́. Тогда́ отве́рзе и́мъ у́мъ разумѣ́ти Писа́нiя. И рече́ и́мъ: я́ко та́ко пи́сано е́сть, и та́ко подоба́ше пострада́ти Христу́, и воскре́снути отъ ме́ртвыхъ въ тре́тiй де́нь, и проповѣ́датися во и́мя Его́ покая́нiю и отпуще́нiю грѣхо́въ во всѣ́хъ язы́цѣхъ, наче́нше отъ Іерусали́ма. Вы́ же есте́ свидѣ́телiе си́мъ. И се́ Азъ послю́ обѣтова́нiе Отца́ Моего́ на вы́; вы́ же сѣди́те во гра́дѣ Іерусали́мстѣ, до́ндеже облече́теся си́лою свы́ше. Изве́дъ же и́хъ во́нъ до Виѳа́нiи, и воздви́гъ ру́цѣ Свои́, и благослови́ и́хъ. И бы́сть, егда́ благословля́ше и́хъ, отступи́ отъ ни́хъ и возноша́шеся на не́бо. И тíи поклони́шася Ему́ и возврати́шася во Іерусали́мъ съ ра́достiю вели́кою. И бя́ху вы́ну въ це́ркви, хва́ляще и благословя́ще Бо́га. Ами́нь.

Ева́нгеліе воскре́сно 7-е, отъ Іоа́нна, зача́ло 63-е [XX, 1-10].

Во вре́мя о́но, во еди́ну отъ суббо́тъ Марíя Магдали́на прiи́де зау́тра, еще́ су́щей тмѣ́, на гро́бъ и ви́дѣ ка́мень взя́тъ отъ гро́ба. Тече́ у́бо и прiи́де къ Си́мону Петру́ и къ друго́му ученику́, его́же любля́ше Іису́съ, и глаго́ла и́ма: взя́ша Го́спода отъ гро́ба, и не вѣ́мъ, гдѣ́ положи́ша Его́. Изы́де же Пе́тръ и другíй учени́къ, и идя́ста ко гро́бу. Теча́ста же о́ба вку́пѣ; и другíй учени́къ тече́ скорѣ́е Петра́, и прiи́де пре́жде ко гро́бу. И, прини́къ, ви́дѣ ри́зы лежа́ща; оба́че не вни́де. Прiи́де же Си́монъ Пе́тръ вслѣ́дъ его́, и вни́де во гро́бъ, и ви́дѣ ри́зы еди́ны лежа́ща, и суда́рь, и́же бѣ́ на главѣ́ Его́, не съ ри́зами лежа́щь, но осо́бь сви́тъ на еди́номъ мѣ́стѣ. Тогда́ у́бо вни́де и другíй учени́къ, прише́дый пре́жде ко гро́бу, и ви́дѣ, и вѣ́рова. Не у́ бо вѣ́дяху Писа́нiя, я́ко подоба́етъ Ему́ изъ ме́ртвыхъ воскре́снути. Идо́ста же па́ки къ себѣ́ ученика́.

Ева́нгеліе воскре́сно 8-е, отъ Іоа́нна, зача́ло 64-е [XX, 11-18].

Во вре́мя о́но, Марíя стоя́ше у гро́ба внѣ́ пла́чущи. Якоже пла́кашеся, прини́че во гро́бъ, и ви́дѣ два́ а́нгела, въ бѣ́лыхъ ри́захъ сѣдя́ща, еди́наго у главы́ и еди́наго у ногу́, идѣ́же бѣ́ лежа́ло тѣ́ло Іису́сово. И глаго́ласта е́й о́на: же́но, что́ пла́чешися? Глаго́ла и́ма: я́ко взя́ша Го́спода моего́, и не вѣ́мъ, гдѣ́ положи́ша Его́. И сiя́ ре́кши, обрати́ся вспя́ть и ви́дѣ Іису́са стоя́ща; и не вѣ́дяше, я́ко Іису́съ е́сть. Глаго́ла е́й Іису́съ: же́но, что́ пла́чеши? кого́ и́щеши? Она́ же, мня́щи, я́ко вертогра́дарь е́сть, глаго́ла ему́: го́споди, а́ще ты́ еси́ взя́лъ Его́, повѣ́ждь ми́, гдѣ́ еси́ положи́лъ Его́, и а́зъ возму́ Его́. Глаго́ла е́й Іису́съ: Марíе! Она́ же, обра́щшися, глаго́ла ему́: Раввуни́! — е́же глаго́лется: Учи́телю! Глаго́ла е́й Іису́съ: не прикаса́йся Мнѣ́, не у́ бо взыдо́хъ ко Отцу́ Моему́; иди́ же ко бра́тiи Мое́й и рцы́ и́мъ: восхожду́ ко Отцу́ Моему́ и Отцу́ ва́шему, и Бо́гу Моему́ и Бо́гу ва́шему. Прiи́де же Марíя Магдали́на повѣ́дающи ученико́мъ, я́ко ви́дѣ Го́спода и сiя́ рече́ е́й.

Ева́нгеліе воскре́сно 9-е, отъ Іоа́нна, зача́ло 65-е [XX, 19-31].

Су́щу же по́здѣ въ де́нь то́й, во еди́ну отъ суббо́тъ, и две́ремъ затворе́ннымъ, идѣ́же бя́ху ученицы́ Его́ со́брани, стра́ха ра́ди іуде́йска, прiи́де Іису́съ, и ста́ посредѣ́, и глаго́ла и́мъ: ми́ръ ва́мъ! И сiе́ ре́къ, показа́ и́мъ ру́цѣ, и но́зѣ, и ре́бра Своя́. Возра́довашася же ученицы́, ви́дѣвше Го́спода. Рече́ же и́мъ Іису́съ па́ки: ми́ръ ва́мъ! якоже посла́ Мя́ Оте́цъ, и Азъ посыла́ю вы́. И сiе́ ре́къ, ду́ну, и глаго́ла и́мъ: прiими́те Ду́хъ Свя́тъ. Имже отпустите́ грѣхи́, отпу́стятся и́мъ; и и́мже держите́, держа́тся. Ѳома́ же, еди́нъ отъ обоюна́десяте, глаго́лемый Близне́цъ, не бѣ́ ту́ съ ни́ми, егда́ прiи́де Іису́съ. Глаго́лаху же ему́ друзíи ученицы́: ви́дѣхомъ Го́спода. Онъ же рече́ и́мъ: а́ще не ви́жу на руку́ Его́ я́звы гвозди́нныя, и вложу́ пе́рста моего́ въ я́звы гвозди́нныя, и вложу́ ру́ку мою́ въ ре́бра Его́, не иму́ вѣ́ры. И по дне́хъ осми́хъ па́ки бя́ху вну́трь ученицы́ Его́, и Ѳома́ съ ни́ми. Прiи́де Іису́съ две́ремъ затворе́ннымъ, и ста́ посредѣ́ и́хъ и рече́: ми́ръ ва́мъ! Пото́мъ глаго́ла Ѳомѣ́: принеси́ пе́рстъ тво́й сѣ́мо и ви́ждь ру́цѣ Мои́; и принеси́ ру́ку твою́ и вложи́ въ ре́бра Моя́; и не бу́ди невѣ́ренъ, но вѣ́ренъ. И отвѣща́ Ѳома́ и рече́ Ему́: Госпо́дь мо́й и Бо́гъ мо́й! Глаго́ла ему́ Іису́съ: я́ко ви́дѣвъ Мя́, вѣ́рова; блаже́ни не ви́дѣвшiи и вѣ́ровавше. Мно́га же и и́на зна́менiя сотвори́ Іису́съ предъ ученики́ Свои́ми, я́же не су́ть пи́сана въ кни́гахъ си́хъ. Сiя́ же пи́сана бы́ша, да вѣ́руете, я́ко Іису́съ е́сть Христо́съ, Сы́нъ Бо́жiй, и да вѣ́рующе, живота́ и́мате во и́мя Его́.

Ева́нгеліе воскре́сно 10-е, отъ Іоа́нна, зача́ло 66-е [XXI, 1-14].

Во вре́мя о́но, яви́ся Іису́съ ученико́мъ Свои́мъ, воста́въ отъ ме́ртвыхъ, на мо́ри Тиверiа́дстѣмъ. Яви́ся же си́це: бя́ху вку́пѣ Си́монъ Пе́тръ, и Ѳома́, нарица́емый Близне́цъ, и Наѳана́илъ, и́же бѣ́ отъ Ка́ны Галиле́йскiя, и сы́на Зеведе́ова, и и́на отъ учени́къ Его́ два́. Глаго́ла и́мъ Си́монъ Пе́тръ: иду́ ры́бы лови́ти. Глаго́лаша ему́: и́демъ и мы́ съ тобо́ю. Изыдо́ша же и всѣдо́ша а́бiе въ кора́бль, и въ ту́ но́щь не я́ша ничесо́же. Утру же бы́вшу, ста́ Іису́съ при бре́зѣ; не позна́ша же ученицы́, я́ко Іису́съ е́сть. Глаго́ла же и́мъ Іису́съ: дѣ́ти, еда́ что́ снѣ́дно и́мате? Отвѣща́ша Ему́: ни́. Онъ же рече́ и́мъ: вве́рзите мре́жу одесну́ю страну́ корабля́, и обря́щете. Вверго́ша же, и ктому́ не можа́ху привлещи́ ея́ отъ мно́жества ры́бъ. Глаго́ла же учени́къ то́й, его́же любля́ше Іису́съ, Петро́ви: Госпо́дь е́сть! Си́монъ же Пе́тръ, слы́шавъ, я́ко Госпо́дь е́сть, епенди́томъ препоя́сася, — бѣ́ бо на́гъ, — и вве́ржеся въ мо́ре. А друзíи ученицы́ кораблеце́мъ прiидо́ша, [не бѣ́ша бо дале́че отъ земли́, но я́ко двѣ́ стѣ́ лакте́й,] влеку́ще мре́жу ры́бъ. Якоже излѣзо́ша на зе́млю, ви́дѣша о́гнь лежа́щь и ры́бу на не́мъ лежа́щу и хлѣ́бъ. И глаго́ла и́мъ Іису́съ: принеси́те отъ ры́бъ, я́же я́сте ны́нѣ. Влѣ́зъ же Си́монъ Пе́тръ извлече́ мре́жу на зе́млю, по́лну вели́кихъ ры́бъ, сто́ и пятьдеся́тъ и три́; и толи́ку су́щу, не прото́ржеся мре́жа. Глаго́ла и́мъ Іису́съ: прiиди́те, обѣ́дуйте. Ни еди́нъ же смѣ́яше отъ учени́къ истяза́ти Его́, — Ты́ кто́ еси́? — вѣ́дяще, я́ко Госпо́дь е́сть. Прiи́де же Іису́съ, и прiя́тъ хлѣ́бъ, и даде́ и́мъ, и ры́бу та́кожде. Се́ уже́ тре́тiе яви́ся Іису́съ ученико́мъ Свои́мъ, воста́въ отъ ме́ртвыхъ.

Ева́нгеліе воскре́сно 11-е, отъ Іоа́нна, зача́ло 67-е [XXI, 15-25].

Во вре́мя о́но, яви́ся Іису́съ ученико́мъ Свои́мъ, воста́въ отъ ме́ртвыхъ, и глаго́ла Си́мону Петру́: Си́моне Іо́нинъ, лю́биши ли Мя́ па́че си́хъ? Глаго́ла Ему́: е́й, Го́споди! Ты́ вѣ́си, я́ко люблю́ Тя́. Глаго́ла ему́: паси́ а́гнцы Моя́. Глаго́ла ему́ па́ки второ́е: Си́моне Іо́нинъ, лю́биши ли Мя́? Глаго́ла Ему́: е́й, Го́споди! Ты́ вѣ́си, я́ко люблю́ Тя́. Глаго́ла ему́: паси́ о́вцы Моя́. Глаго́ла ему́ тре́тiе: Си́моне Іо́нинъ, лю́биши ли Мя́? Оскорбѣ́ же Пе́тръ, я́ко рече́ ему́ тре́тiе: лю́биши ли Мя́? И глаго́ла Ему́: Го́споди, Ты́ вся́ вѣ́си; Ты́ вѣ́си, я́ко люблю́ Тя́. Глаго́ла ему́ Іису́съ: паси́ о́вцы Моя́. Ами́нь, ами́нь глаго́лю тебѣ́: егда́ бѣ́ ю́нъ, поя́сашеся са́мъ и хожда́ше, а́може хотя́ше; егда́ же состарѣ́ешися, воздѣ́жеши ру́цѣ твои́, и и́нъ тя́ поя́шетъ, и веде́тъ, а́може не хо́щеши. Сiе́ же рече́, назна́менуя, ко́ею сме́ртiю просла́витъ Бо́га. И, сiя́ ре́къ, глаго́ла ему́: иди́ по Мнѣ́. Обра́щься же Пе́тръ, ви́дѣ ученика́, его́же любля́ше Іису́съ, во слѣ́дъ иду́ща, и́же и возлеже́ на ве́чери на пе́рси Его́, и рече́: Го́споди, кто́ е́сть предая́й Тя́? Сего́ ви́дѣвъ, Пе́тръ глаго́ла Іису́сови: Го́споди, се́й же что́? Глаго́ла ему́ Іису́съ: а́ще хощу́, да то́й пребыва́етъ, до́ндеже прiиду́, что́ къ тебѣ́? ты́ по Мнѣ́ гряди́. Изы́де же сло́во се́ въ бра́тiю, я́ко учени́къ то́й не у́мретъ. И не рече́ ему́ Іису́съ, я́ко не у́мретъ, но: а́ще хощу́ тому́ пребыва́ти, до́ндеже прiиду́, что́ къ тебѣ́? — Се́й е́сть учени́къ свидѣ́телствуяй о си́хъ, и́же и написа́ сiя́; и вѣ́мъ, я́ко и́стинно е́сть свидѣ́телство его́. Су́ть же и и́на мно́га, я́же сотвори́ Іису́съ; я́же а́ще бы по еди́ному пи́сана бы́ша, ни самому́, мню́, всему́ мíру вмѣсти́ти пи́шемыхъ кни́гъ. Ами́нь.

Примѣчаніе:
[1] Одержа́ше.

Источникъ: Окто́ихъ, си́рѣчь Осмогла́сникъ, съ 1-го гла́са по 4-й. — Тисне́ніе 4-е. — М.: Сѵнода́льная Тѵпогра́фія, 1898. — Л. 332 об. – 336.

Ексапостиларіи воскресны и стихиры // Къ оглавленію Октоиха // Троичны дневніи на осмь гласовъ


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0«Слава Россіи»
Малый герб Российской империи
Помощь Порталу
Просимъ Васъ поддержать нашъ Порталъ
© 2004-2019 г.